Spolehlivý partner pro nápaditá řešení a Vaše individuální přání...

slides_1

Bioplynové stanice

Naše firma se díky dlouholeté působnosti na mezinárodních trzích v dodávkách technologických částí při výstavbě bioplynových stanic postupně propracovala k možnosti nabídky a realizace kompletní bioplynové stanice.

Disponujeme zkušenými odborníky s dlouholetou praxí, vlastním projekčním a technologickým oddělení, proto jsme schopni se zabývat různými typy bioplynových stanic jako jsou zemědělské, odpadové, bioplynové stanice pro čistírny odpadních vod a jiné.

Poskytujeme služby zahrnující jak dodávky jednotlivých částí, tak i dodávky na klíč.

   

Pro realizaci bioplynové stanice nabízíme služby v následujícím rozsahu:

 • zpracování energetického výpočtu a rentability investice – studie proveditelnosti
 • vypracování celkového projektu technologie – Dokumentace územního rozhodnutí, Dokumentace pro stavební povolení, prováděcí dokumentaci atd.
 • výstavbu bioplynové stanice
 • automatizace s online podporou řízení a optimalizací pro maximální výkon stanice
 • uvedení do provozu a funkční zkoušky
 • zaškolení obsluhy a předání investorovi k užívání
 • pravidelný záruční a pozáruční servis

Bioplynové stanice 1Bioplynové stanice 2

Bioplynové stanice jsou technologická zařízení, určená pro energetické využití odpadů organického původu a energetických plodin. Prostřednictvím řízeného procesu anaerobní digesce (fermentace) vzniká především bioplyn a dále tekutý zbytek po fermentaci nazývaný digestát.

   

Bioplyn

 Je to směs plynů, která se skládá ze dvou majoritních složek:

 • metan 40-75%
 • oxid uhličitý 25-55%

 a minoritních složek s obsahem pod 10 % jako jsou např.   

 • vodík
 • dusík
 • kyslík
 • čpavek (amoniak)
 • sulfan (sirovodík)
 • vodní pára

Energeticky hodnotnou složkou s ohledem na energetické využití bioplynu je metan a vodík. Naopak problematickými jsou sirovodík (sulfan) a čpavek (amoniak), které se musí před využitím odstranit.

Schéma BPS

Bioplyn se nejčastěji používá pro tyto účely:

 • spalování v kogeneračních jednotkách pro výrobu elektrické energie a tepla (kogenerace)
 • spalování v kotli pro výrobu tepla
 • spalování v kogenerační jednotce doplněné absorpční chladicí jednotkou pro výrobu elektrické energie, tepla a chladu (trigenerace)

   

Digestát

Je považován za vedlejší produkt anaerobní digesce. Digestát lze rozdělit podle potřeby mechanickou separací na dvě složky – fugát (tekutá část) a separát (pevná část). Fugát nebo neseparovaný digestát se používají jako náhrada organicko-minerálního hnojiva, separát se využívá jako náhrada hnoje, případně stelivo nebo pro výrobu kompostu.

   

Skladba BPS

Technologie BPS se skládá z 5 základních technologických částí:

A) Příjmová část - zahrnuje veškerá zařízení, potřebná k přípravě vstupní vsázky z jednotlivých substrátu. Řeší dezintegraci, hygienizaci (pasterizace/sterilizace) materiálů a především homogenizaci vsázky

B) Fermentační část – v nádržích (fermentorech) procesem řízené anaerobní digesce je vstupní vsázka zpracovávána za účelem vzniku bioplynu.

C) Výstupní část - řeší uskladnění v nádržích a případné další zpracování digestátu k jeho využití.

D) Plynová část – zajišťuje skladování vyrobeného bioplynu v plynojemech a jeho následnou úpravu a zpracování na požadované parametry pro jeho využití.

E) Energetická část - využívá bioplyn na výrobu elektrické a tepelné energie (kogenerace).  Také řeší i jejích následné využití.

Jednotlivé části technologie BPS mohou být libovolně modifikovány a doplňovány podle skladby a množství vstupních surovin a podle požadavků na kvalitu a množství bioplynu.

Bioplynové stanice 3Bioplynové stanice 5

Prospect